PRAGUE INTERNATIONAL ACADEMY
 
mezinárodní instituce, spojující:
 

1. MEZINÁRODNÍ ZŠ – 1.stupeň

2. PRESCHOOL – ŠKOLKA

 • AMERICKÁ SEKCE – angličtina po celý den s rodilým mluvčím
 • ČESKÁ SEKCE – tzv. VINOHRADSKÁ ŠKOLKA s anglickými bloky
 • PIA – ART – Umělecky zaměřená bilingvní sekce předškolní výchovy

AKTUALITY:

Chtěli byste, aby Vaše dítě strávilo den v příjemném domácím prostředí, hrálo si a přitom se učilo a pozitivně rozvíjelo? To my také.

V Prague International Academy se nám podařilo zdánlivě nemožné – spojit prestižní předškolní výchovu s rodinnou atmosférou zábavné školky pro děti od 2 do 6 let. Zapomeňte na jednu velkou místnost, kde dvacet dětí tráví celý den. Naše děti se cítí jako v domácím prostředí a přitom je učí a rozvíjejí zkušení pedagogové. Do školky se těší a první delší odloučení od rodičů zvládají bez problémů.

Cíle školky Prague International Academy:

 • Příprava dítěte pro úspěšný a snadný nástup do prvního ročníku základní školy vedené v českém i anglickém jazyce (dvojjazyčné školy).
 • Rozvoj jazykových schopností – V kombinaci s anglickým rodilým mluvčím a českým učitelem. Učitelé s dětmi stále hovoří, vyzývají děti k opakování a činnosti provádějí se slovním doprovodem. 
 • Rozvoj motorických funkcí:  
  Hrubá motorika – Pobyt na  dětském hřišti, volné hry dětí a učitelem řízené sportovní aktivity.
  Jemná motorika – Výtvarné aktivity, pracovní činnosti související s tématem programu.
 • Rozvoj emoční inteligence, empatie, sociálního učení. Zakládáme si na tom, že naši učitelé projevují dětem respekt, sami učitelé jsou empatičtí, tolerantní. Jsme důslední, ale vytváříme laskavé, bezpečné a podporující prostředí. Jsme dítěti vždy nablízku a rádi chválíme.

Prague International Academy je nadstandardní mateřská škola, která cíleně připravuje děti bilingvně, tak, jako by vyrůstaly v rodině, kde se zcela spontánně mluví dvěma cizími jazyky. Význam takové výchovy je v současném světě nesporný. Dopřát svému dítěti tuto výchovu není pouhé gesto rodiče. Je to jeho vklad do budoucnosti dítěte. Rodič tak zajišťuje svému dítěti lepší pozici na startu do jeho budoucího života.  Bližším cílem našeho snažení je to, aby byly děti schopny pokračovat v PIA school, která bude během školního roku 2020/21 otevřena. Samozřejmě budou také připraveny pro přijetí do klasické ZŠ, vedené v českém jazyce, stejně tak, jako pro návštěvu školy zahraniční. Pětileté předškoláky připravujeme denně v dopoledním programu a také speciálně v čase 13 – 14 hod., kdy je jejich práce nejintenzivnější. 

My v PIA každodenně pracujeme na tom, abychom dítěti připravili takové situace, kterými bychom ho provedli k jejich řešení právě v anglickém jazyce, který je naší doménou. Navozujeme situaci rodinného prostředí, kde čeští učitelé mluví česky, angličtí, pochopitelně, pouze anglicky. Děti pobízíme, aby na otázky rodilých mluvčích, odpovídaly jako učitelé i, tedy pouze anglicky. Dítě brzy pochopí, o co jde, pochopí – a porozumí. Později začne  opakovat a nakonec se také samo projevuje v angličtině plynule. Dítě se především naučí v cizím jazyce myslet – a to je to nejpodstatnější. Nepřekládá, ale angličtina naskakuje okamžitě, přirozeně, samozřejmě. Kdy začít s jazykovou průpravou? V podstatě – čím dříve, tím lépe.

V PIA se prolíná hra a výuka angličtiny zcela přirozeně, samozřejmě, nenápadně, při všech činnostech, od té chvíle, kdy dítě překročí práh školky. To se týká nejen dopoledního programu, ale i odpoledních kroužků, z nichž zejména základní jsou vedeny opět bilingvně. Děti výuka baví, je podpořena řadou hraček, her, obrázků, pohádek, básniček, písniček, tanečků. Děti vyrábějí různá zvířátka, přáníčka, drobné dárečky pro kamarády a stále je vše vedeno v anglickém jazyce. Výuka je tak nenásilná, zábavná, přirozená. Děti si u nás mohou vybrat také nadstandardní kroužky např. balet / lektorka z Perfect Dance/, děvčátka tančí na klasickou hudbu v kostýmku baletky, zřizujeme kroužek jógy a také pro malé gentlemany základy golfu. V případě zájmu je možné také zahájit činnost logopedického kroužku nebo kroužku “Malý doktor”, eventuálně fotbalu a sportovní přípravy. Snažíme se objevit v dítěti speciální talenty a ty spolu s rodiči dále rozvíjet. Mimořádně nadaným dětem se věnujeme také nadstandardně. Mají možnost se rozvíjet všemi směry.

Děti vedeme ke správnému chování, k empatii, k ochraně životního prostředí, k poznání přírody, společnosti, k pochopení světa kolem něj. Jsme rádi, když dítěti můžeme dopřát při práci vlastní tempo. Posilujeme silné stránky dítěte, opíráme se o rady odborníků, spolupracujeme s rodiči i prarodiči dítěte, učíme dítě pracovat v týmu, ale i samostatně, učíme je kriticky myslet. Dítě v PIA dostává úkoly náročné i kreativní a pedagog dítě nenásilně vede k jejich splnění. Využívá fantazii a nápady dítěte a na jejich základech staví. Velký důraz klademe na kvalitní bio – stravu, kterou v PIA také připravujeme. Potraviny jsou sice dražší, ale kvalitnější a rodiče to vítají.

S rodiči se domlouváme na správném vývoji řeči dítěte, abychom tak předešli vzniku dyslexie, dysgrafie apod. Zařazujeme logopedické chvilky během dopoledního zaměstnání dětí / u předškoláků v posledním roce MŠ v čase 13 – 14 hod./ Zařazujeme často grafomotoriku, motoriku ruky, dostatek písniček, básniček, pohádek. 

Prague International Academy má velmi kvalitní vzdělávací program, který vychází z Rámcově vzdělávacího plánu MŠMT. Každý týden má své výchovné a výukové téma, které společně s dalšími tvoří celoroční plán výchovy a vzdělání dětí. Je přísně sledován a hodnocen.

Pro rodiče organizujeme několikrát ročně informativní schůzky, zahradní slavnosti a podobné akce. Jsou o dítěti informováni na nástěnce školy i na webových stránkách. V případě potřeby mohou domluvit s vedením PIA i mimořádnou individuální schůzku. Rodiče považujeme za své partnery a spolutvůrce. Akceptujeme jejich názory a vítáme jejich pomoc. Děkujeme za příznivé hodnocení, které nám vyjadřují slovně i písemně. Je to pro nás nejen ocenění, ale i pobídka pro další svědomitou práci. Také z toho důvodu, že pracujeme svědomitě, ale také proto, že naše práce vede k jasným výsledkům, může Prague International Academy obstát i v silné konkurenci.

Fotogalerie


Náš den


Preschool PRAGUE INTERNATIONAL ACADEMY. Je otevřena od 7,30 do 17,30 a je určena dětem od 2 let do zahájení jejich povinné školní docházky. Hromadný zápis probíhá 2.5. 2019 od 10 do 13 hod. a od 15 do 17 hod. Náhradní hromadný zápis je 3.5.2019 ve stejném čase.  Jinak přijímáme děti po celý školní rok, dokud není naplněna kapacita. Prostory PIA jsou nově zrekonstruované, útulné, čisté. Na stěnách učebny i herny jsou aplikovány speciální homologované antibakteriální a antivirové nátěry, které mají příslušný atest. Výhodou je také vlastní, privátní dětské hřiště ve vnitrobloku s herními prvky, které jsou určeny MŠ. Dětem se v PIA věnují zkušení, aprobovaní pedagogové. Každé dopoledne je vedeno podle výchovně – vzdělávacího plánu, děti se vzdělávají přiměřeně věku, samozřejmě – prostřednictvím hry.

Podstata programu PIA školky:

Příprava dítěte pro úspěšný a snadný nástup do prvního ročníku základní školy vedené v českém i anglickém jazyce (bilingvní školy).
 

 • Rozvoj jazykových schopností – V kombinaci s anglickým rodilým mluvčím a českým učitelem. Učitelé s dětmi stále hovoří, vyzývají děti k opakování a činnosti provádějí se slovním doprovodem. 
 • Pro vyrovnaný a komplexní vývoj dítěte je podstatný i rozvoj motorických funkcí:  
  Hrubá motorika – Pobyt na  dětském hřišti, volné hry dětí a učitelem řízené sportovní aktivity.
  Jemná motorika – Výtvarné aktivity, pracovní činnosti související s tématem programu.
 • Zásadní je i rozvoj emoční inteligence, empatie, sociálního učení. Zakládáme si na tom, že naši učitelé projevují dětem respekt, sami učitelé jsou empatičtí, tolerantní. Jsme důslední, ale vytváříme laskavé, bezpečné a podporující prostředí. Jsme dítěti vždy nablízku a rádi chválíme.

Naši učitelé


PhDr. Vladimíra
Václavková

Česká učitelka

Jsem nejen zkušený pedagog s dlouholetou praxí na školách různého typu. Jako ředitelka Studentského divadla Praha jsem se specializovala na tvořivou dramatiku, rétoriku a divadlo pro děti. Divadelní průprava pomáhá dětem zřetelně mluvit, vyjádřit se, nebát se vystoupit před ostatními a zlepšuje koordinaci v prostoru. Je to přirozená forma učení – hrou.

Alexandria Vogl
 

Americká učitelka

Alexandria má magisterský titul ve vzdělávání s důrazem na předškolního pedagoga. Má zkušenosti s praxí v předškolních zařízeních ve Spojených státech. Věří, že předškolní zařízení by mělo být zábavným místem pro učení a růst. Podporuje jazykové dovednosti dětí prostřednictvím písní a tvůrčí hry a pomáhá dětem rozvíjet motorické dovednosti prostřednictvím uměleckých projektů a sportovních aktivit. Alex je certifikována pro poskytnutí případné první pomoci.

Declan Fry
    

Britský učitel

Studoval jsem na univerzitě ve Velké Británii obor učitelství a hudba. Hraju na 8 hudebních nástrojů, nejraději na kytaru. Mám zkušenosti s výukou dětí předškolního i mladšího školního věku, konkrétně s výukou výtvarné výchovy, matematiky, přírodních a společenských věd, angličtiny a hudby. Rád se zaměřuji na tvůrčí učení pomocí praktických výstupů, které zaujmou dítě prostřednictvím umění, hudby a dramatu.

Mgr. Martina
Václavková

Učitelka a ředitelka

Už na studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor pedagogika) jsem měla jasnou vizi profesionální školky s laskavou, vstřícnou atmosférou, ve které se děti každý den rozvíjejí. Výchova má být radostnou záležitostí pro všechny – pedagogy, rodiče a především pro děti. V nově zrekonstruovaných prostorách s velkou zahradou se naše děti cítí příjemně, skoro jako doma.

Tým pedagogů se bude dále rozšiřovat tak, jak se bude stoupat počet dětí ve třídách.

Školné


AMERICKÁ ŠKOLKA – školné

DOPOLEDNE (7:30 – 12:30)

3x týdně 9.990 Kč / měsíc
4x týdně 10.990 Kč / měsíc
5x týdně 11.990 Kč / měsíc

CELÝ DEN (7:30 – 18:00)

3x týdně 13.990 Kč / měsíc
4x týdně 14.990 Kč / měsíc
5x týdně 15.990 Kč / měsíc

FINANČNÍ PROSTŘEDKY JSOU VYUŽITY:

 • na nájem prostor a všech nákladů spojených s provozem školky: voda, elektřina, topení, odpad
 • na odměny personálu školky
 • na všechny opravy a doplnění inventáře školky, a dětského hřiště, na udržování provozu dětského hřiště
 • na vybavení školky: herní prvky, hračky, pomůcky, stavebnice, výtvarný materiál, barvy, štětce, čtvrtky, pastelky, křídy, papíry, barevné papíry, lepidla, kartony, sportovní potřeby, stavebnice, lego, loutky, dekorační materiál, hygienické a čistící potřeby, přikrývky, polštáře, lehátka, ručníky, plyšové hračky, hudební nástroje, oslavy narozenin dětí včetně malého dárečku, karneval a oslavy různých svátků a výročí.    

CO NENÍ HRAZENO ZE ŠKOLNÉHO:

 • strava
 • zvláštní dieta / bezlepková, mléčná apod. – dohoda s rodiči
 • vybrané kroužky / pololetně cca 2.000 – 2.500,-
 • výlety a návštěva kavárny Maluj, ZOO a dalších kulturně – vzdělávacích zařízení
 • lyžařský kurz
 • pobyt dětí u moře
Angličtina s rodilým mluvčím v ceně!

Sourozenecká sleva 20% první rok, 10% druhý rok.

VINOHRADSKÁ ŠKOLKA – školné

CELODENNÍ: docházka dítěte
.

5x týdně 10.800 Kč / měsíc
4x týdně 9.900 Kč / měsíc
3x týdně 9.400 Kč / měsíc
2x týdně 6.900 Kč / měsíc

DOPOLEDNÍ NEBO ODPOLEDNÍ:
7:30 – 12:30 nebo 13:00 – 17:30

5x týdně 9.600 Kč / měsíc
4x týdně 8.800 Kč / měsíc
3x týdně 7.600 Kč / měsíc
2x týdně 5.900 Kč / měsíc

PLNÉ ŠKOLNÉ:

17.000,- Kč / měsíc

Školné se pohybuje v rozmezí 10.900 – 17.900 / měsíc, podle typu docházky dítěte.

Bližší informace o školném Vám rádi poskytneme na dotaz.

OSTATNÍ SLUŽBY

Zápisné na rok: 5.000,- Kč
Strava celodenní: 135,- Kč/den
Strava dopolední: 85,- Kč/den

Kontakt


Mgr. Martina Václavková
Ředitelka PIA
Email: info@prague-academy.cz

Mobil: +420 605 999 737

Mgr. Lenka Patrasová
Marketingová manažerka

Contact for english speaking:
Email: info@prague-academy.cz

Adresa PIA:
Dykova 543/31
Praha 10 – Vinohrady, 101 00
Česká republika

Provozovatel:
PhDr. Vladimíra Václavková
Jivenská 1, Praha 4
IČ: 06251081

Top